Verkkosivuston yleiset käyttöehdot

Käyttämällä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivuston yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

1. Tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Verkkosivuston sisällön omistaa Colliers International Finland Group Oy (jäljempänä Colliers International Finland). Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin sivujen sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Colliers International Finlandin etukäteistä kirjallista suostumusta. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä on sallittu, kun tiedon lähde mainitaan.

2. Oikeus muutoksiin

Colliers International Finlandilla on oikeus muuttaa sivujen käyttöehtoja, sisältöä tai palveluita ilman ennakkoilmoitusta.

3. Vastuut

Colliers International Finland pyrkii verkkosivuston tietojen oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen, kuitenkaan sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi ei voida taata. Ovenia ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat sivujen tai palveluiden saatavuudesta tai virheellisyydestä.

4. Evästekäytännöt

Sivustolla käytetään evästeitä Colliers International Finlandin palveluiden toteuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.
Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta.

Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.
Colliers International Finlandin verkkosivuilla on käytössä analytiikkatyökalu. Google Analytics sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkosivuston liikenteestä. Tällaista tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi.

Colliers International Finland käyttää sivuston käytöstä kerättyä tietoa, ns. kaupallisia evästeitä, myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Tiedoista luodaan kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet tietyn ajanjakson aikana. Kohderyhmäsegmenttien perusteella käyttäjälle kohdennetaan häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Colliers International Finland pystyy näin näyttämään käyttäjälle ajankohtaisia ja hyödyllisiä mainosviestejä.

Mainostajat ja mainosverkostot kohdentavat mainontaa Colliers Internationals Finlandin sivuilta kerätyn käyttäytymistiedon perusteella. Voit estää kohdennetun mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices –sivuston kautta.

5. Henkilötietojen käsittely

Joissakin sivuston osissa voidaan pyytää antamaan henkilötietoja esim. yhteydenottopyynnön tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Colliers International Finland käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Kerättyjä tietoja voidaan tallettaa Colliers International Finlandin henkilörekistereihin, jolloin tietoja käytetään selosteissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Rekisteröity voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Colliers International Finlandiin. Colliers International Finland oikaisee tai poistaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus voidaan milloin tahansa peruuttaa ilmoittamalla siitä Colliers International Finlandille. Henkilötietojen käsittely voi olla välttämätöntä palvelun tarjoamiseksi. Tällöin suostumuksen peruuttaminen voi johtaa tilanteeseen, ettei palvelua voida enää tarjota. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Colliers International Finlandin verkkosivujen yhteydenottolomakkeella.

6. Linkit ja sosiaaliset laajennukset

Sivustolla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Colliers International Finlandin sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin Colliers International Finlandin sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

7. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Colliers International Finland Group Oy 2.5.2018

Colliers International Finland -konsernin asiakas-, prospekti-, yhteistyökumppani- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

17.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Colliers International Finland Group Oy (y-tunnus 2396296-6)
Ratamestarinkatu 7 B
00520 Helsinki

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa

Hille Amnell
hille.amnell@colliers.com
Puh. +358 20 130 2545

3. Rekisterin nimi

Asiakas-, prospekti-, yhteistyökumppani ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu Colliers International Finland Group Oy:n ja samaan konserniin kuuluvien yritysten (jäljempänä CIF) oikeutettuun etuun (ml. suoramarkkinointi) sekä lakisääteiseen velvoitteeseen asiakkaan tunnistamisesta.
Henkilötietojen käyttötarkoitus on:

 • yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi
 • asiakasviestintä
 • myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen
 • mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen
 • suoramarkkinointi ja verkkomainonnan kohdentaminen
 • liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen
 • asiakkaan käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeushallinta

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja asiakas- tai yhteistyökumppaniyritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä (ml. uutiskirjeen tilaajat, tarjouspyynnön tehneet, yhteydenottopyynnön jättäneet, tilaisuuksiin osallistujat):

 • Nimi
 • Yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Yritys tai yhteisötieto sekä asema yrityksessä tai yhteisössä, jota edustaa
 • Tarvittaessa yksilöintitieto (passin tai ajokortin nro sopimuksissa, asiakkaan tunnistus)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
 • mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot
 • Ruokavalio tiedot (tapahtumat)
 • Asiakashistoria (esim. osallistumistiedot tapahtumiin ja tilaisuuksiin)
 • Asiakas-/käyttäjä- ja asiakaskokemustutkimusten vastaustiedot
 • Puhelutallenteet
 • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja potentiaalisten asiakasyritysten ja -yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

 • Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteri koostetaan CIF:n kanssa tehtävän asiakkuus- tai yhteistyösopimuksen solmimisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä suhteessa muutoin saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU- tai ETA alueen ulkopuolelle.

CIF käyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita esim. uutiskirjeen lähetyslistojen, asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen ylläpitoon sekä tilaisuuksiin osallistujien tietojen käsittelyyn. Kukin palvelutarjoaja käsittelee tietosuojasopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.

CIF -konserniin kuuluvat yritykset (Colliers International Finland Oy ja Colliers International Finland Group Oy) käsittelevät ko. rekisterin henkilötietoja omien asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja prospektien osalta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Tiedot säilytetään CIF:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu erikseen nimetyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. CIF varmistaa henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidensa kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti asiakastietoja säilytetään kaksi vuotta asiakas- ja/tai sopimussuhteen tai viimeisimmän interaktion (tarjouspyyntö, tilaus tai tapaaminen) päättymisen jälkeen (paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään).

Potentiaalisten asiakasyritysten ja -yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä kerättäviä henkilötietoja säilytetään pysyvästi lain sallimissa puitteissa. CIF arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi CIF huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

9. Rekisteröidyn oikeudet ja pyynnöt

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Rekisteröidyllä eli käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista.

Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Colliers International Finland -konsernin Tietojärjestelmien käyttäjähallinta- ja lokitietorekisterin tietosuojaseloste

17.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Colliers International Finland Group Oy (y-tunnus 2396296-6)
Ratamestarinkatu 7 B
00520 Helsinki

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Hille Amnell
hille.amnell@colliers.com
Puh. +358 20 130 2545

3. Rekisterin nimi

Tietojärjestelmien käyttäjähallinta- ja lokitietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus on Colliers International Finland Group Oy:n ja samaan konserniin kuuluvien yritysten (jäljempänä CIF) järjestelmien ja palveluiden käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien hallinnointi, käytön valvonta sekä henkilötietojen suojaaminen asiattomalta pääsyltä tietoihin, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä. Tieto- ja viestintäjärjestelmät tallentavat toiminnastaan tietoja, joita käytetään tietojärjestelmien käytönvalvontaan ja joiden avulla pyritään selvittämään ja ratkaisemaan tieto- ja viestintäjärjestelmien toiminnan häiriöitä tai virheitä. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on valvoa henkilötietoja ja muita luottamuksellista tietoja sisältävien tietojärjestelmien käyttöä. Tietojen käsittely perustuu CIF:n oikeutettuun etuun huolehtia tietojen käytönvalvonnasta hyvän tietojenkäsittelytavan varmistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä

Lokitietojen avulla tapahtuva henkilötietojen käsittelyn valvonta edellyttää käyttäjien yksilöimistä ja tunnistamista. Rekisteri sisältää tiedot luvallisista käyttäjistä, heidän tunnisteista ja käyttöoikeuksistaan. Tässä tarkoituksessa ylläpidetään käyttöoikeusjärjestelmää. Lokitietoihin tallentuu käyttäjän kirjautumis- ja viestintäyhteystiedot mm. käyttäjätunnus, ajankohta sekä palvelun tai järjestelmän käyttöön liittyvät tiedot.

Käyttäjähallinta- ja lokitietorekisterin rekisteriin kirjataan tiedot henkilöistä, joilla on työ- tai harjoittelusuhde CIF:iin tai toimeksiantosuhde/palveluntuottajasuhde tai voimassa oleva asiakassuhde CIF:iin.
Käyttöoikeuksiin hallinnassa käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

 • Henkilön nimi
 • Syntymäaika
 • Henkilötunnus
 • Työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä
 • Tehtävänimike
 • Kustannuspaikka
 • Toimipiste
 • Käyttäjätunnus

Käyttöoikeustietoja hallinnoidaan konsernin ja sen tytäryhtiöiden kulloinkin käytössä olevien omien järjestelmien osalta sekä palvelutuotannossa hyödynnettävien palveluportaalien osalta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjähallinnan tietolähteinä ovat käyttäjältä saadut tiedot sekä CIF:n HR-järjestelmästä siirretyt tiedot lisäksi tietoa kertyy järjestelmistä lokitietoina.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
CIF -konserniin kuuluvat yritykset (Colliers International Finland Oy, Colliers Isännöinti Oy, Realprojekti Oy) käsittelevät ko. rekisterin henkilötietoja omien toimintojensa osalta. Lokitietoja voidaan luovuttaa myös viranomaiselle vakavan tietoturvaloukkauksen selvittämisen ja tiedottamisen yhteydessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Tiedot säilytetään CIF:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu erikseen nimetyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Käyttöoikeustietoja säilytetään kuusi kuukautta työ- tai toimeksiantosuhteen päättymisestä.

Lokitietoja säilytetään järjestelmäkohtaisesti. Mikäli kyse on CIF:n järjestelmästä, lokitietoja säilytetään enintään kaksi vuotta lokitiedon syntymisestä. Järjestelmistä, joissa CIF:n henkilöstö tai toimeksiantosuhteen perusteella valtuutettu toimii palvelun käyttäjänä, lokitietokannan ylläpidosta, tietojen säilyttämisestä ja lokitietojen poistamisesta vastaa (järjestelmä) palveluntuottaja.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Rekisteröidyllä eli käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Colliers International Finland -konsernin vuokranhakijarekisterin tietosuojaseloste

3.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Colliers International Finland Group Oy (y-tunnus 2396296-6)
Ratamestarinkatu 7 B
00520 Helsinki

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa

Hille Amnell
hille.amnell@colliers.com
Puh. +358 20 130 2545

3. Rekisterin nimi

Vuokranhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Colliers International Finland Group Oy ja samaan konserniin kuuluvat yritykset (jäljempänä CIF) kerää ja tallettaa vuokranhakijoiden henkilötietoja vuokra-asunnon haun ja asumisoikeusprosessin käynnistämiseksi.

Tietojen käsittely perustuu CIF:n oikeutettuun etuun, jotta se voi tarjota vuokranhakupalvelua toimeksiantajille sekä vuokranhakijoille.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä

Rekisteri sisältää tietoja vuokranhakijasta sekä muista mahdollisista vuokranhakijan kanssa asumaan tulevista henkilöistä.

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
Vuokranhakijasta ja valittaessa myös kanssahakijasta

 • Perustiedot: etu- ja sukunimi, kansalaisuus, kotipaikka
 • Yksilöintitiedot: henkilötunnus
 • Yhteystiedot: sähköposti, puhelinnumero, postiosoite sekä toivottu yhteydenottotapa
 • Työsuhdetiedot
 • Raskaustodistus ja laskettu aika
 • Hakemukseen liittyvät tiedot
  • Hakemustyyppi (uusi hakemus/asunnon vaihto)
  • Haettavan asunnon tyyppi ja muut tiedot (esim. paikkakunta, kaupunginosa, talotyyppi, asunnon tarve)
  • Tiedot nykyisestä asunnosta
  • Asunnon tarpeen syyt
  • Tarvittaessa hakijan itsensä antamat muut tarpeelliset tiedot
 • Arava/korkotuettuihin hakemuksiin liittyvät tiedot
  • Tulo- ja varallisuustiedot

6. Tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja tietojen luovutukset ja siirrot

CIF luovuttaa vuokranhakijan tiedot vuokranantajalle vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä.

CIF käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa, Talokeskus, henkilötietojen keräämisen ja hallinnointiin, jolloin palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun järjestelmän ylläpidon ja viankorjauksen vuoksi.
CIF -konserniin kuuluvat yritykset (Colliers International Finland Oy, Colliers Isännöinti Oy, Realprojekti Oy) käsittelevät ko. rekisterin henkilötietoja omien vuokrakohteidensa osalta.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Tiedot säilytetään CIF:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu erikseen nimetyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. CIF varmistaa henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidensa kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen.

Vuokrahakemus on voimassa kolme kuukautta hakemuksen jättämisestä. CIF säilyttää vuokrahakemuksen tietoja lainsäädännön mukaisesti esim. välitysliikelain mukaan vuokrahakemus säilytetään viisi vuotta toimeksiannon päättymisestä. Lisäksi CIF noudattaa arava- ja korkotukiasuntoihin liittyviä sääntöjä ja ohjeistuksia säilytysaikojen osalta.

9. Rekisteröidyn oikeudet ja pyynnöt

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Rekisteröidyllä eli käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista.

Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.